Valet Free HTML5 Template

ประวัติโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน โดยสังเขป

    โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ตั้งอยู่บ้านจุมจัง หมู่ที่1 ตำบลจุมจังอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างห่างจากตัวอำเภอกุฉินารายณ์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 15กิโลเมตร มีเนื้อที่ 79 ไร่ 1งาน 45ตารางวา

    เริ่มดำเนินการเบื้องต้นเมื่อปี พ.ศ.2519โดยความร่วมมือของประชาชนชาวตำบลจุมจัง และตำบลเหล่าไฮงาม ได้ร่วมบริจาคเงิน ที่ดิน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแรงกายแรงใจ เพื่อก่อสร้าง โดยเริ่มต้นจากอาคารเรียนชั่วคราว 8 ห้องเรียน 1 หลัง โดยนายแก้ว สุไชยชิต เป็นตัวแทนประสานงานให้ได้มาซึ่งที่ดินพร้อมเอกสารสิทธิ์ และมีคณะกรรมการ ผู้ดำเนินการ ตัวแทนประชาชนร่วมในการประสารงาน ประกอบด้วย

Free HTML5 Template

1. นายอุ้ย นิลมาตย์ กำนันตำบลจุมจัง
2. นายสาร พิมพนิวาส กำนันตำบลเหล่าไฮงาม
3. นายกลม แสงฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านจุมจัง หมู่ที่ 1
4. นายกิ่ง ศัตรูพ่าย ผู้ใหญ่บ้านจุมจัง หมู่ที่ 2
5. นายแก้ว สุไชยชิต อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
6. นายวงศิลป์ เจริญแสน ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์
7. นายบุญช่วย สุไชยชิต อาจารย์โรงเรียนบัวขาว
8. นายเพียร ศรีพลอย ครูใหญ่โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์
9. นายทอง ลือฉาย ครูใหญ่โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์
10.นายเกิด ปรุงหอม ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกลาง

    คณะกรรมการดังกล่าว ได้ดำเนินการจนได้เปิดทำการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.ศ.1) มีจำนวนนักเรียน 48 คน เป็นสาขาโรงเรียนบัวขาว โดยแยกชั้นเรียนมาจากโรงเรียนบัวขาว จำนวน2 ห้องเรียน ให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบัวขาว สาขาจุมจัง” ส่วนมากเป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนา ในเขตตำบลจุมจัง เหล่าไฮงามและเขตอำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด มีครู-อาจารย์ ปฏิบัติการสอน จำนวน 9 คน คือ

Free HTML5 Template

1. นายพิมพ์ ศัตรูพ่าย รักษาการครูใหญ่ และสอนวิชาหน้าที่พลเมือง-ศีลธรรม
2. นายประมูล นนท์จุมจัง สอนวิชาภาษาไทย
3. นายประจักษ์ ลือฉาย สอนวิชาภูมิศาสตร์
4. นายไมตรี ศรีรังษ์ สอนวิชาคณิตศาสตร์
5. นายอำนาจ ใจทาน สอนวิชาวิทยาศาสตร์
6. นายปานทอง สุไชยชิต สอนวิชาเรขาคณิต
7. นายนาถ สุไชยชิต สอนวิชาภาษาอังกฤษ
8. นายแสงอาทิตย์ ศิริกิจ สอนวิชาดินตรี
9. นายไกรสร ลี้ศิริจรรยากุล สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

    คณะครู-อาจารย์ ดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้เพียง 1 ปี จึงได้มีการเปลี่ยนไปเรียนที่โรงเรียนบัวขาว ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกุฉินารายณ์

Free HTML5 Template

    ปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนมีความพร้อม จึงได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลให้ชื่อว่า “โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์”เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2523 ในปีแรกเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2ห้องเรียน มีครูปฏิบัติหน้าที่สอน จำนวน 4 คน คือ

1. นายประชัน เบ้าจังหาร ตำแหน่งครูใหญ่
2. นายฤกษ์มนตรี สุไชยชิต ปฏิบัติการสอน
3. นายมนู ชิณโสม ปฏิบัติการสอน
4. นายอนุสรณ์ จีระสมบัติ ปฏิบัติการสอน

    ปี พ.ศ. 2552 โรงเรียนจุมจงพลังราษฎร์ย้ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้เจริญพัฒนาโดยลำดับ และมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารตามลำดับ ดังนี้

ปี พ.ศ. 2529 - 2531นายวานิชย์ ติชาวัน ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ปี พ.ศ. 2532 - 2535 นายมณี ไชยหนองแข้ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ปี พ.ศ. 2534 - 2535 นายสุรพงษ์ ภูโทถ้ำ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ปี พ.ศ. 2535 - 2536 นายชารี ภูแข ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ปี พ.ศ.2537 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4) เป็นปีแรก
ปี พ.ศ. 2536-2539 นายประพันธ์ ทักษิโณ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
ปี พ.ศ. 2539 - 2542 นายประพันธ์ ทักษิโณ ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ. 2542 - 2447 นายชนะ เขจรแข ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ. 2537 - 2553 นายจำเนียร สายสมบัติ ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ. 2553 - 2559 นายนพดล วัฒายุ ตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ. 2559 - 2560 นายชูศักดิ์ ศรีพลอย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
ปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน นายวุฒิ ขจร ตำแหน่งผู้อำนวยการ