Valet Free HTML5 Template

ทำเนียบบุคลากร

โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

Free HTML5 Template

นายวุฒิ ขจร
ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์
วิทยะฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

Free HTML5 Template

นายกิตติพงษ์ ภูวิจารย์
รักษาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นายชูศักดิ์ ศรีพลอย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
วิทยะฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นายเอกสิทธิ์ เกิดสุข
รักษาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณและการเงิน
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นายจำเริญ แสงฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นางอำนวยพร ศรีรังษ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นายไกรสิทธิ์ เดชพละ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ

Free HTML5 Template

นายแสงจันทร์ เพริดพราว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นางประมวล อุทัยแแสง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นางจุฑาทิพย์ ศรีพลอย
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นางสาวลำดวน นิตยโรจน์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

Free HTML5 Template

นางสุจิตรา ภูวิจารย์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นางอรทัย สุวรรณหาร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นายจักรพงศ์ นนท์จุมจัง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นายพีระศักดิ์ โชติตำลอง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นางพรรณิภา มาลาหอม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นางรัตนาพร สร้อยเสนา
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วิทยะฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

Free HTML5 Template

นายคมปกรณ์ การพิรมย์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
วิทยะฐานะ ครู ค.ศ.1

Free HTML5 Template

Mr.Ekonde David Lyonga
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ ต่างประเทศ

Free HTML5 Template

Miss.QIN JUE
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน ต่างประเทศ

Free HTML5 Template

นายสรวิชญ์ ไถวศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นางกฤติยา พันธุโพธิ์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นายวีระศักดิ์ แสนพวง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
วิทยะฐานะ ครู ค.ศ.1

Free HTML5 Template

นางภควรรณ ชรารัตน์
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ

Free HTML5 Template

นายสุนันท์ หิรัตพรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นายสายันต์ หิรัตพรม
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ

Free HTML5 Template

นายณัฐวุฒิ อัดโดดดร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

Free HTML5 Template

นายพิรุณ ศัตรูพ่าย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานและเทคโนโลยี
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นางสาวบัวพันธ์ ฅนซื่อ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานและเทคโนโลยี
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นายประสงค์ อัฒะจักร
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานและเทคโนโลยี
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นางวาสนา บุญชิต
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานและเทคโนโลยี
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นายสุข พลอยวิเลิศ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานและเทคโนโลยี
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

Free HTML5 Template

นายปฎิภาณ พานทอง
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานและเทคโนโลยี
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู

Free HTML5 Template

นายพลชัย ปัตลา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา
วิทยะฐานะ ครูชำนาญการ

Free HTML5 Template

นายอภิวัฒน์ เพิ่มขึ้น
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานและเทคโนโลยี
ตำแน่งผู้ช่วยครู

Free HTML5 Template

นายคงวิทย์ สุไชยชิต
ลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง ช่างคุรุภัณฑ์3

Free HTML5 Template

นางชนน์ชนก โสระธิวา
ลูกจ้างประจำ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

Free HTML5 Template

นายสุขสวัสดิ์ สร้อยเสนา
ลูกจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ภารโรง

Free HTML5 Template

นายสอนนรินทร์ วรรณสา
ลูกจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง ภารโรง

Free HTML5 Template

นางฐานิตา สร้อยเสนา
ลูกจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง แม่บ้าน

Free HTML5 TemplateFree HTML5 Template

นางสาวพงษ์ลัดดา เพ่งจิตร
ลูกจ้างตามภารกิจ
ตำแหน่ง แม่บ้าน

Free HTML5 TemplateView Portfolio