Valet Free HTML5 Template

เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป สามารถดาว์นโหลดได้ที่นี่

การพัฒนาชุดการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สำหรีบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย นางเยาวลักษณ์ ภูชุม

ดาว์นโหลด

ชื่อผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนโปรแกรมในรูปแบบหนังสือสารคดี เรื่อง ระบบต่าง ๆ ในร่างกายของสัตว์และมนุษย์สุดอัศจรรย์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย นางสุจิตรา ภูวิจารย์

ดาว์นโหลด

ชื่อผลงานวิจัย เรื่อง การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามแนวคิดสมองเป็นฐาน เรื่อง รู้จักโลกของเรา สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย นางสุจิตรา ภูวิจารย์

ดาว์นโหลด

SAR ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้จัดทำ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

ดาว์นโหลด

ชื่อผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการ ของอาณาจักรอยุธยา โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย นางภควรรณ ชรารัตน์

ดาว์นโหลด

ชื่อผลงานวิจัย เรื่อง ผลการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้แบบผสมผสาน วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย นางวาสนา บุญชิต

ดาว์นโหลด

ชื่อผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย นางวาสนา บุญชิต

ดาว์นโหลด

ชื่อผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Research Title : The Development of Teaching and Learning Styles to Promote the Ability to Solve Mathematical Problems For Mathayomsuksa 3 Students

ชื่อผู้วิจัย นางประมวล อุทัยแสง

ดาว์นโหลด

ชื่อผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย นางประมวล อุทัยแสง

ดาว์นโหลด

ชื่อผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย นายไกยสิทธิ์ เดชพละ

ดาว์นโหลด