Valet Free HTML5 Template

เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ สำหรับบุคลากรและบุคคลทั่วไป สามารถดาว์นโหลดได้ที่นี่

SAR ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้จัดทำ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

ดาว์นโหลด

ชื่อผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง พัฒนาการ ของอาณาจักรสมัยอยุธยา โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับ เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย นางภควรรณ ชรารัตน์

ดาว์นโหลด

ชื่อผลงานวิจัย เรื่อง ผลการเรียนด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้แบบผสมผสาน วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย นางวาสนา บุญชิต

ดาว์นโหลด

ชื่อผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย นางวาสนา บุญชิต

ดาว์นโหลด

ชื่อผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Research Title : The Development of Teaching and Learning Styles to Promote the Ability to Solve Mathematical Problems For Mathayomsuksa 3 Students

ชื่อผู้วิจัย นางประมวล อุทัยแสง

ดาว์นโหลด

ชื่อผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย นางประมวล อุทัยแสง

ดาว์นโหลด

ชื่อผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ โดยการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย นายไกยสิทธิ์ เดชพละ

ดาว์นโหลด