Valet Free HTML5 Template

วิสัยทัศน์/พันธกิจโรงเรียน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

Free HTML5 Template

วิสัยทัศน์โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

"โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์มุ่งสู่ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชน สร้างบรรยากาศการเรียนและเทคโนโลยีสารคนเทศ เพื่อพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพสู่ประชาคมอาเซียน"

พันธกิจของโรงเรียน

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม
4.พัฒนาระสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี เทคนิควิธีการทันสมัย มาใช้เพื่อการเรียนรู้
5. สนับสนุนการจัดแหล่งเรียนรู้ บรรยากาศแวดล้อมและกิจกรรมในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม